به قلم «لقمان توتونچی» ​​​​​​​پس از برکناری سلسه قجر وروی کار آمدن خاندان پهلوی درایران که هم زمان باآتاترک درترکیه تقریبا درتمام زمینه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی ساختارشکنی صورت گرفت. ساختار شکنی های ذکر شده رابایدعبوراز سنت به مُدرنیسم دانست. در راستای این ساختار شکنی های اجتماعی باید اذعان نمودکه در بسیاری از موارد بنا […]

  

به قلم «لقمان توتونچی» ​​​​​​​پس از برکناری سلسه قجر وروی کار آمدن خاندان پهلوی درایران که هم زمان باآتاترک درترکیه تقریبا درتمام زمینه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی ساختارشکنی صورت گرفت. ساختار شکنی های ذکر شده رابایدعبوراز سنت به مُدرنیسم دانست. در راستای این ساختار شکنی های اجتماعی باید اذعان نمودکه در بسیاری از موارد بنا […]

به قلم «لقمان توتونچی»

​​​​​​​پس از برکناری سلسه قجر وروی کار آمدن خاندان پهلوی درایران که هم زمان باآتاترک درترکیه تقریبا درتمام زمینه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی ساختارشکنی صورت گرفت.
ساختار شکنی های ذکر شده رابایدعبوراز سنت به مُدرنیسم دانست.
در راستای این ساختار شکنی های اجتماعی باید اذعان نمودکه در بسیاری از موارد بنا به شهادت تاریخ با فشار وارعاب سیستم دولت ملت متمرکز پهلوی همراه بود.
برنامه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مُدرن را درقالب ومِتُدهای مختلف به پیش بُرده تا زمینه ها وبسترهای الگوی مصرف گرائی آن هم به شیوی غربی را دراجتماع سنتی آن روزگاران هرچه سریعتر رواج دهند.

وزارت فرهنگ:
دراین رستا(بستر سازی برای فرهنگ مصرف گرائی غربی)بنیادی ترین نهاد مردم نهادیعنی آموزش وپروش یا بعبارتی وزارت فرهنگ در راس این برنامه هاوسیاست ها ی مد نظر دولت ملت مُدرن پهلوی قرار گرفت.
زیرا از ابتدا به ساکن اهداف دولت ملت مُدرن از طریق این نهاد مردم نهاد میتوانست اجرائی ومقصود حاصل آید .
روندتاریخی وزمانی مسائل سیاسی، اجتماعی واقتصادی ایران، سنتی با جامعه ای ساده با بافتی روستای بود که با قدرت گرفتن خاندان پهلوی باتغییرات ساختاری سیاسی در ایران ملوک الطوایفی قجری به دولت ملت متمرکز که در سایه تغییرات سیاست های سیستم استعماری وسرمایه داری جهانی شکل میگرفت همراه بود.
عبور ازسنت به مُدرنیسم باتوجه به مقاومت جامعه سنتی آن زمان ایران کاری بس دشوار بود که یک شبِ شکل نمیگرفت.
هرچند برای این عبور بی خطر، دولت ملت پهلوی درابتدای امر با فشار وتهدیدمردم حتی دخیل بودن در نوع پوشش ولباس مردم حق خود می دانست.مشکلات ومصائب تاریخی واجتماعی بسیاری در زمینه کشف حجاب دراین بُرهه از زمان رُخ داد. بودند روشنفکران که آن هنگام در برابر تغییرات وفشار دردولت متمرکز دست به مقاومت ومبارزه زده، هرچند کوتاه مدت ولی گُسل های تاریخی،سیاسی واجتماعی خاصی در مناطق تحت نفوذ خویش بوجود آوردند که بخشی ازتاریخ پُر فراز ونشیب مردمان ایران زمین را درمقابل ظلم وستم حاکمان زمان تجلی می نمایاند.
پس از برکناری پهلوی اول با روی کار آمدن شاه جوان این بار به شیوه ای سیستماتیک با سرعت وشتابی بیشتر در قالب سیاستی نرم تحولات را از آموزش وپرورش آغاز وراه را برای هرگونه تحولات اجتماعی وفرهنگی بازنمودن.
منتها بیشتر این تحولات در بخش سخت افزار آموزشی یعنی محیط فیزیکی مدارس با ظاهرمتربیان ونو آموزان علم ودانش…صورتی ظاهری گرفت.
که در آن سهم نرم افزار آموزش یعنی متربیان ومعلمان مدارس مُدرن باتوجه به بکار گیری مجدد معلمان، ساختار سنتی ومکتب خانه ای اجتماع پیشین آن زمان هارمونی تلفیق سنت ومُدرنیسم را رقم زده که ماحصل آن وزارت فرهنگ پُست مُدرن ناخودآگاه بود .
به گونه ای که نواقص و عدم هم خوانی سخت افزارآموزشی
( محیط فیزیکی مدارس..) را با شرایط اجتماعی آن دوران،بخش نرم افزار آموزش( کیفیت مطالب ومعلمان) را به نحوی مطلوب بر طرف وپوشش میداد. در نهایت خروجی وزارت فرهنگ آن زمان ازسایه محتویات کیفیتی مطلوب به همراه معلمان زبده ودلسوز قبل از انقلاب را نسلی طلائ با آرمانهای بلندپروازانه انسانی پرورش داده تا که انقلاب ۵۷ را بعداز ۲۵۰۰سال سلطه شاهنشاهی به ثمر وپایان رساند.

بعداز انقلاب۵۷:

پس از جنگ جهانی دوم وصف آرائی جبهه های شرق وغرب با افکار وایدوئولوژیهای مختلف سوسیالیستی ولیبرالیستی درسطح جهانی،کشورهای درحال توسعه را مابین خویش براساس وضعیت نسبی جغرافیایی،منابع وپتانسیل از لحاظ سیاسی تقسیم نمودن لاکن پیروزمندان وانقلابیون ۵۷ با سر دادن شعار
( نه شرقی نه غربی،جمهوری اسلامی)خشم دوجهان بینی شرق وغرب را برنهاد، هرچند درقالب شعارهای تُند وانقلابی درتمام دنیا مقتضائ هرانقلاب است،لاکن موقعیت جغرافیایی وپتانسیل کشور پهناور ایران در هارتلند انرژی خاورمیانه درشرایط زمانی جنگ سرد، جنگ ستارگان وسیاست پرده های آهنین از لحاظ دیپلماسی سیاسی اعلام جنگ از جانب بلوک شرق وغرب محسوب شد.
ماحصل تصمیمات بلوک شرق وغرب برای ایران جنگی نابرابر برای ایرانی انقلابی وتازه نجات یافته از یوغ سلطه نظام مستبد داخلی با استعمار خارجی که هنوز دوران نقاحت را طی مینمود.
به فاصله ۸ سال یعنی طولانی ترین جنگ قرن ۲۱ بین دو دولت متخاصم بود.
که این بارنیز نیاز به مَدد ویاری نسل طلائی برای سیانت ازکرامت و استقلال ملی ومذهبی لازم شد که پا برعرصه مبارزه ومقاومت نهاده تابر حصب وظیفه ازمیهن خویش سیانت نمایند.

آموزش وپرورش:

پس از انقلاب سیستم آموزش وپرورش به همان طُرق پیش ازانقلاب با برنامه های سیستماتیک ومتمرکز بدون درنظر گرفتن پهنی جغرافیایی کشوری وتفاوتهای قومیتی ومنطقه ای،عدم توجه به خاصتگاه وجایگاه بازدهی کیفی آموزشی با روی کار آمدن دولت ها و وزارای متعدد با شیوه نامه های بروکراسی ودرگیر نمودن
بخش نرم افزار وبه حاشیه راندن آن وتوجه صرف به ظاهر نظام آموزشی وپرورشی یادگیران را مدرک دار نمود.

دانشگاه:
تعدد دانشگاه هادر سطح کشوری،نبود برنامه ای مدون برای آموزش جوانان متخصص ومجرب برای فردای بهتر به همراه دیدگاه اقتصادی وتجاری در سطح دانشگاه های کشوری بجای رقابت علمی بایکدیگر مدرک گرای را بدون جذب جوانان در بازار کار براساس تخصص وتحصیلات آنان روز به روز افزایش داده وکم کم اکثر رشته ها الخصوص علوم انسانی کارای خود را برای جذب در بازار کار از دست داده وتنها چند رشته آن هم در زمینه های علوم پزشکی و وکالت که باتوجه به شرایط اقتصادی واجتماعی موجودآن رااز دست داد است.
عدم توجه به نرم افزاز وکیفیت آموزش در آموزش وپرورش به همراه دیدگاه تجاری وتعدد دانشگاهی در سطح کشوری مدرک گرائی با ایجاد توقع تحصیلکردی بیکار را ببار آورد.
تا که متاسفانه زمینه ساز نبود انگیزه برای ادامه تحصیل دانش آموز امروزباشد.

مافیایی کنکور:
کم بهائ دادن به نظام آموزش وپرورش از سخت افزار( محیط فیزیکی و اماکن آموزشی…)،
نرم افزار(کیفیت کُتب ومحتوای آموزشی،جایگاه وشان فرهنگیان…)
تعدد وتجاری نمودن دانشگاه ها بجای رقابت های علمی در رشته های متفاوت بایکدیگر بانی بوجودآمدن مدارس خصوصی،کلاس های کمک آموزشی،بنیادهای علمی آموزشی رابا صرف هزینه های هنگفت داده که عرصه را برای رقابت سالم وسازنده درجهت تربیت نسلی نیکو با امیال وآرزوهای فراوان که جاگزینان پسندیدی فردای
من وشما میباشند الخصوص مستعدان ودانشمندان کوچک قشر پایین دست جامعه سخت نموده به گونه ای که مافیایی کنکور حلقه تجاری وتبلیغی خویش را گاها با کم رنگ نمودن سفره های خالی مردم برای صرف هزینه های آموزشی نشان رفته است.

راهکارهای مقابله با سیستم پولی آموزشی:
۱- اختصاص بودجه ویژه برای وزارت آموزش وپرورش
۲-کیفیت بخشی به برنامه ها آموزش وپرورش،مطالب ومحتوای کُتب آموزشی
۳-توجه به تفاوتهای جغرافیای، بومی ومنطقه ای در امر آموزش با توجه به پهناوری،تکثر قومیتی، آئینی ومذهبی کشوری
۴- کیفیت بخشی به برنامه ها انجمن اولیائ ومربیان ومشارکت حداکثری خانواده ها در امر آموزشی وپرورشی فرزندان آنان
۵-بهائ دادن به معدل درسی دانش آموزان در مدت زمانی۳سال مانده به شرکت در آزمون کنکورسراسری وآزاد
۶- شان وجایگاه فرهنگیان به لحاظ معیشتی وجلوگیری از دو شغل بودن آنان
۷-محدود نمودن فعالیت کلاس های خصوصی،آموزشگاه های علمی آموزشی،مدارس خصوصی
۸-جایگزینی رقابت علمی با کیفیت بخشی به محتویات ومطالب دانشگاهی بجای تجاری نمودن دانشگاه
۹- بستر سازی وایجاد اشتغال از طریق بنگاه های اقتصادی زود بازده دولتی وخصوصی برای جوانان تحصیلکرده
۱۰-تاسیس بنیادهای تحقیقاتی وعلمی در زمینه رشته های مختلف انسانی،هنری،کاربردی وبکاربستن این تحقیقات علمی ترویجی درتمامی سطوح سیاسی، اجتماعی واقتصادی… برای رسیدن هرچه سریعتربه چشم اندازتوسعه متوازن
۱۱-ایجاد انگیز برای ادامه تحصیل در جوانان با برنامه ریزی صحیح کوتاه، میان وبلندمدت در جهت اشتغال زائی
۱۲-داشتن برنامه ای مدون در مقاطع سنی وجنسیتی مختلف به منظورسلامت بهداشت روان ودرمان نسل آتیه
۱۳-فراهم نمودن شرایط بورسیه رایگان تحصیلی،کمک های مالی برای استعدادهای درخشان به ویژه اقشار پایین دست اجتماعی از اول ابتدائی تا پایان تحصیلات آکادمیک
۱۴-نهادینه کردن فرهنگ اجتماعی برای زندگی فردای بهتر منجمله مطالعه،محیط زیست، حقوق شهروندی…از طریق آموزش با کمک نهادآموزش وپرورش، دانشگاه ورسانه ملی
۱۵-هماهنگی وزارتخانه های آموزش وپرورش،علوم وتحقیقات، بهداشت ودرمان به دور از بروکراسی اداری.
دست در دست هم دهیم به مِهر میهن خویش کنیم آباد!

دسته بندی: جامعه برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد