لقمان توتونچی تاسال ۱۹۱۸م قبل ازسقوط وتجزیه امپراطوری عثمانی حاکمیت بیشتر کشورهای غربی درخاورمیانه خصوصا ممالک عربی و مناطق کوردنشین رابرعهدودرتسلط خویش داشت به مددنقشه های پشت پرده کشورروسیه وهمکاری کشورهای بریتانیا وفرانسه پس ازجنگ جهانی،امپراطوری مذکورتجزیه وطبق قرارداد(سایکس پی کو)کشورهای عراق، سوریه لبنان وفلسطین تحت سیطر حکومت امپراطوری عثمانی،به تحت الحمایگی این دوکشور(بریتانیابافرانسه)در آمدند! […]

  

لقمان توتونچی تاسال ۱۹۱۸م قبل ازسقوط وتجزیه امپراطوری عثمانی حاکمیت بیشتر کشورهای غربی درخاورمیانه خصوصا ممالک عربی و مناطق کوردنشین رابرعهدودرتسلط خویش داشت به مددنقشه های پشت پرده کشورروسیه وهمکاری کشورهای بریتانیا وفرانسه پس ازجنگ جهانی،امپراطوری مذکورتجزیه وطبق قرارداد(سایکس پی کو)کشورهای عراق، سوریه لبنان وفلسطین تحت سیطر حکومت امپراطوری عثمانی،به تحت الحمایگی این دوکشور(بریتانیابافرانسه)در آمدند! […]

لقمان توتونچی

تاسال ۱۹۱۸م قبل ازسقوط وتجزیه امپراطوری عثمانی حاکمیت بیشتر کشورهای غربی درخاورمیانه خصوصا ممالک عربی و مناطق کوردنشین رابرعهدودرتسلط خویش داشت به مددنقشه های پشت پرده کشورروسیه وهمکاری کشورهای بریتانیا وفرانسه پس ازجنگ جهانی،امپراطوری مذکورتجزیه وطبق قرارداد(سایکس پی کو)کشورهای عراق، سوریه لبنان وفلسطین تحت سیطر حکومت امپراطوری عثمانی،به
تحت الحمایگی این دوکشور(بریتانیابافرانسه)در آمدند!
تحت الحمایه:
سابقاًبه کشورهای گفته می شدکه حکومت محلی درظاهربه دست حاکمان محلی اداره،لاکن اختیارات حوزه سیاست خارجی تحت نظروسیطرکشورحامی ومادرقرارداشت.
منجمله؛
بریتانیابرعراق وفلسطین-
فرانسه برسوریه ولبنان تحت الحمایگی داشتند.
سایکس پی کو:
این قرادادبه قراردادآسیای صغیرنیزمعروف است که با سیاستهای چندجانبه گرایانه ومنفعت طلبانه همیشگی دولت روسیه درخلال جنگ جهانی اول به سال ۱۹۱۶م پی ریزی که باعملیاتی واجرایی شدن آن توسط یک افسر بریتانیایی(مارک سایکس)بهمراه افسرفرانسوی دیگر( ژرژ پی کو) صورت پذیرفت که بعدها آن را (سایکس پی کو)نام نهادند.
مفادپیمانه مذکوردرکُل منجربه تجزیه امپراطوری عثمانی بعدازشکست متفقین(آلمان،امپراطوری عثمانی،امپراطوری اتریش مجارستان)درجنگ جهانی اول شدکه یکی ازمفادمهم آن درخاورمیانه تجزیه اقلیم کوردستان وقت،یعنی یکی ازایالات مستقل ولی خراجگزاردولت عثمانی بواسطه حاکمرانان کورددرآن زمان بود که متاسفانه بعدهاحاکمیت مذکوردرغرب خاورمیانه میان کشورهای(ترکیه،عراق با سوریه)تقسیم شد.
ترکیه امروزی:
کشورترکیه تکه ای بجامانده ازپازل دولت عثمانی سابق است که توسط جوانان ناسیونالیسم وافراطی به رهبری اتاتورک درهمان زمان بوجودآمد.
دولت عراق وسوریه نیزتکه ای از همین لاشه امپراطوری فرسوده عثمانی سابق اند که بانام وسیستم تحت الحمایگی،بریتانیابافرانسه درنقشه جغرافیای سیاسی جهان امروزی ظاهرشدند.
که بعدهاعنوان کشورهای نوظهور(عراق،سوریه،لبنان وفلسطین)رابرآنهاگذاشتند،بطوریکه دربه رسمیت شناخته این دولت ملتهای نوظهوردرسازمان بین المللی لابی کشوربریتانیانقش بسیاربرجسته وفعالی داشت.
کوردستان:
ایالات کوردستان درزمانهای قبل از تشکیل امپراطورهای عثمانی باصفویه همواره درچهارچوب مرزهای سیاسی خویش حتی پس از فروپاشی حکومت مادها،دراقلیمی بنام کوردستان ازاستقلال کامل برخورداربود،لاکن وابستگیهای نژادی،تاریخی وزبانی کوردها باسایر اقوام فلات ایران زمین خصوصاًدرمواقع حاد وضروری،اقوام فلات ایران زمین رابیشتربهم پیوندمیداد.
تاکه سختیهای روزگاررادرقالب هم وطنانی سربلندوهمیشگی به دورازتفاوتهاواختلافات سلیقه ای و جزئ به زانودرآورند.
دراین راستاحکام مستقل محلی برسریرقدرت دراقلیم کوردستان درهربرهه اززمان ومکانی،خودراحکمرانان بلامنازع بخشی ازایران زمین دانسته ومیدانند.
لاکن بابرسرکارآمدن امپراطوری صفویه ورسمی کردن مذهب تشیع،این اولین باراست درتاریخ ایران زمین که دولت ملت متمرکزی شکل میگیرد.ولی بااین وجود،حاکمان محلی کورد دراقلیم‌کوردستان حکمروایی مستقل خویش راهنوزداشتند،لاکن درغرب ایران امپراطوری دیگر که داعیه خلافت اسلامی تسنن راداشت باسیطری قدرتِ زورِخویش بربسیاری ازسرزمینهای اسلامی ازجمله بخشیهای ازسرزمینهای آفریقا،شرق اروپابهمراه نیمی ازاقلیم کوردستان وقت راتصاحب کردودردست گرفت لاکن این باردرمناطق کوردنشین فرمانروایان بومی و محلی ازجانب ترکان عثمانی درچهارچوب به رسمیت شناختن اخودگردانی اقلیم کوردستان منتصب میشدند..
سیکل موردنظرتازمان فروپاشی وتضعیف امپراطوری مسلمان عثمانی وتشکیل کشورهای نوظهور(ترکیه،عراق،سوریه،لبنان وفلسطین)طبق قراردادوپیمان نامه مابین ابرقدرت های پیروزدرجنگ جهانی اول(بریتانیا،فرانسه وروسیه پشت پرده)در(سایکس پی کو)ادامه داشت،که متاسفانه تجزیه کوردستان
نیزبخشی ازمفادوآیین نامه(سایکس پی کو)بود،
آنچنانکه تاریخ درخود بیادگاردارد،کوردهای پس ازاین قراردادننگین(سایکس پی کو)مظلومترین قربانیان تاریخ سزمین مادرخویش درجهان اند.
آ ری؛
حاکمان دولت ملتهای تحت الحمایه(ترکیه،عراق وسوریه)به مددتسلیحات کشورهای مادر(بریتانیاوفرانسه)ازهیچ جنایت غیرانسانی پس ازاین قراردادننگین( سایکس پی کو)درحق کوردهادریغ نکردندوقطعا تاریخ شاهد ژنوسایدِمظلومیتهای تاریخی مادها درسرزمین مادریشان خواهدبود..
کوردستان و اهمیت آن:
۱-نزدیکی به مرزهای اسرائیل ازطریق رشته کوهای گولان
۲- نزدیکی به منطقه بکرآسیایی میانه
۳-کریدورزمینی وهوایی اروپابه آسیا
۴-ذخایربکروفراوان آب های شیرین وگوار،خاصه رشته کوهای سربه فلک‌کشیدی زاگرس وبلندهای گولان
۶- ذخایرقابل توجه منابع نفتی علی الخصوص درکرکوک بهمراه بلندی های گولان
۷-پتانسیل جوانی جمعیت
۸- دارا بودن آب وهوای مطبوع مدیترانه ای باقابلیت کشت وزرع بهمراه دامپروری ممتاز وبهینه
۹-منابع ومعادن رو-زیر زمینی در کوهستانهای آن
۱۰-پتانسل فراوان سدسازی برروی رودخانه های بیشماردرآن
۱۱-پتانسیل فراوان گردشگری خاصه گردشگری سلامت
۱۲-دسترسی به آبهای آزادازطریق شهر عفرین
جولان یا گولان:
بلندی های گولان که نام واسمی اصالتا کوردی است یعنی زنجیره کوههای پوشیده ازگُل که بهنگام فصل بهار،خاصه دراردیبهشت ماه درآنجامیرویند
درزبان کوردی اردیبهشت ماه را(مانگی گولان)یعنی فصل رویش گُلهامینامند.
واژی صحیح گولان:
این واژه برمیگردد،به سیطره وهژمونی اعراب برمردم منطقه که بلندی های گولان یا همان بلندی های پوشیده ازگُل دراقلیم کوردستان سوریه امروزی را بدلیل نداشتن حروف(پ-چ-ژ-گ)درزبان وادبیات عرب باواژی نادرست جولان در منابع،کتب وزبان محاوری عربی به شیوه دستوری برگذاشته اند.
در خصوص کاربرد نادرست واژی جولان بجای واژی صحیح واصیل کوردی گولان این بلندیها(جنوب غربی ترین)مکان اقلیم کوردستان درچهارچوب مرزهای جغرافیای سیاسی سوریه امروزی آنهم بادارابودن مرزمشترک بارژیم اسرائیل واقع شده است.
اهمیت بلندی های گولان:
۱- شرب رود اردن بهمراه تامین ۲/۳ آب قابل شرب وگوارابرای مردم اسرائیل
۲-منابع فراوان نفتی
۳-دارا بودن آب وهوای مطبوع کوهستانی برای گردشگری
طبیعی وانسانی
۴-پتانسیل وقابلیت فراوان دامپروری،زنبور داری و..
۵- موقعیت استراتژیکِ مشرف برمرزهای مشترک کشورهای نوظهور(سوریه،اسرائیل،فلسطین ولبنان)
درپایان:
متاسفانه اغلب اوقات رسانه های ملی وبیگانه حاوی اخبارناخوشایندازجنگ واشغال اقلیم کوردستان بهمراه بلندیهای گولان ازجناب هژمون
جهانی ومنطقه ای درسایه رژیم اسرائیل به دست سوداگران مرگ درقالب بنیادگراییهای اسلامی اُردوغانیسم هستیم.
درواقع نظام سرمایه
داری درطول تاریخ،سیاستی به جزجنگ وخونریزی بهمراه تفرقه افکنیهای بین المللی را برای دستیابی به اهدافی ضدانسانی رادرجهان پرورش نداده است. ولی حقیقتاًدرهزاری سوم،جهان به مددنوآوریهای تکنولوژیکی علمی بدست نخبگان ملی وانسانی درسطوح مختلف جهان قطع به یقین نویدبخش رهائی نسل بشرازیوغ سرکوبگران نظام سرمایه داری درهزارسوم خواهدبود.

دسته بندی: بین الملل, خبرهای سیاسی برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد