اسامی کاندیداهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه اعلام شد. به گزارش  سنور، فرماندار ارومیه گفت: ۱۳۲ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه هستند که برای رسیدن به ٣کرسی این حوزه با هم رقابت می کنند. غلامحسین عماری اضافه کرد: با توجه به […]

  

اسامی کاندیداهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه اعلام شد. به گزارش  سنور، فرماندار ارومیه گفت: ۱۳۲ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه هستند که برای رسیدن به ٣کرسی این حوزه با هم رقابت می کنند. غلامحسین عماری اضافه کرد: با توجه به […]

اسامی کاندیداهای نهایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه اعلام شد.

به گزارش  سنور، فرماندار ارومیه گفت: ۱۳۲ نفر داوطلب نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ارومیه هستند که برای رسیدن به ٣کرسی این حوزه با هم رقابت می کنند.

غلامحسین عماری اضافه کرد: با توجه به این آمار برای هر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی در ارومیه، ۴۴ نفر با هم رقابت خواهند کرد.

وی اظهار کرد: تبلیغات کاندیداها از صبح فردا، پنجشنبه سوم اسفندماه جاری طبق دستورالعمل ابلاغی آغاز می شود و تا صبح پنجشنبه هفته آینده، ۹ اسفند و ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در آذربایجان غربی برگزار می‌شود.

اسامی کاندیداهای حوزه انتخابیه ارومیه به شرح زیر است:

۱ – آقای وحید آقازاده فرزند قهرمان کد نامزد ١٦٢

٢- آقای اکبر آقازاده پر فرزند عسگر کد نامزد ١٦٣

٣- آقای حسن ابراهیمی فرزند عباسعلی کد نامزد ١٢٤

٤- آقای صابر ابراهیمی فرزند سعید کد نامزد ١٢٦

٦-آقای نادعلی ابراهیمی فرزند تراب کد نامزد ١٢٦

٦- آقای مهدی ادریسی فرزند حضرتقلی کد نامزد ١٢٩

٧-آقای رضا اردوخانی فرزند احمد کد نامزد ١٣١

٨-آقای منوچهر اسدی فرزند شمس الدین کد نامزد ١٣٤

٩- آقای محمد اصغرزاده فرزند هاشم کد نامزد ١٤٣

١٠-آقای افشین اصل افروزی فرزند ایوب کد نامزد ١٤٦

١١- آقای کاظم افشاری اقدم فرزند مجید کد نامزد ١٤٨

١٢- آقای امین افشان کار فرزند هوشنگ کد نامزد ١٤٩

١٣- آقای مجید افضلی فرزند مقصود کد نامزد ١٦١

١٤- آقای جعفر اکبری فرزند رسول کد نامزد ١٦٤

١٦-آقای علیرضا اکبری فرزند محمد کد نامزد ١٦٦

١٦- آقای رضا اکبریان فرزند محمدابراهیم کد نامزد ١٦٧

١٧- آقای مهدی اکرامیان فرزند محرم کد نامزد ١٦٩

١٨- خانم مهسا الهیاری فرزند حسن کد نامزد ١٦٢

١٩-آقای مهدی امیرخان زاده باراندوزی فرزند عباسعلی کد نامزد ١٦٤

٢٠- آقای سیاوش انصاری کردکندی فرزند یداله کد نامزد ١٦٧

٢١-آقای جلال انوری فرزند مختار کد نامزد ١٦٨

٢٢-آقای جواد انوشه فرزند اسماعیل کد نامزد ١٦٩

٢٣-آقای میرابراهیم ایرانی فرزند میرحمید کد نامزد ١٧١

٢٤- آقای اکبر باباگنج طلب فرزند محمدتقی کد نامزد ١٧٢

٢٦-خانم سمیه باکری فرزند فریدون کد نامزد ١٧٦

٢٦- آقای مهدی بخشی نژاد فرزند فرهنگ کد نامزد ١٧٦

٢٧- آقای علیرضا بهشتی فرد فرزند ولی مشهور به احد کد نامزد ١٨٢

٢٨- آقای بابک جعفری فرزند صادق کد نامزد ٢١٧

٢٩- آقای میثم جعفری فرزند خانلار کد نامزد ٢١٨

٣٠- آقای وحید جلال زاده فرزند خیراله کد نامزد ٢١٩

٣١-آقای محمدباقر جلیلی فرزند علی کد نامزد ٢٣٢

٣٢-آقای ولی جمالی علیار فرزند دوستعلی مشهور به علیار کد نامزد ٢٣٤

٣٣-آقای جواد جنگی فرزند مظفر کد نامزد ٢٣٦

٣٤- آقای مهدی جوان جهتلو فرزند حسین کد نامزد ٢٤١

٣٦- خانم رقیه جهانبخش فرزند جلال کد نامزد ٢٣٦

٣٦- آقای مهدی جهانی فرزند خلیل کد نامزد ٢٣٩

٣٧-آقای جواد جهانگیرزاده فرزند نورعلی کد نامزد ٢٣٧

٣٨-خانم شهین جهانگیری فرزند بحری مشهور به آرزو کد نامزد ٢٣٨

٣٩-آقای حسین حاجی نبی زاده فرزند محمدابراهیم کد نامزد ٢٤٨

٤٠- آقای محمدصالح حاجی هاشم آباد فرزند حسین مشهور به هاشم آبادی کد نامزد ٢٤٩

٤١- آقای وحید حبیبی فرزند علی کد نامزد ٢٦١

٤٢- آقای امیرمحمد حسن زاده فرزند رحمان کد نامزد ٢٦٢

٤٣- آقای سیدعباس حسن زاده فرزند میرمحمد کد نامزد ٢٦٣

٤٤-آقای حسین حسن زاده اقدم غلمانی فرزند سلطانعلی کد نامزد ٢٦٤

٤٦- آقای محمد حسین زاده فرزند یدالله کد نامزد ٢٦٦

٤٦- آقای محمود حسین زاده آذر فرزند بایرامعلی کد نامزد ٢٦٧

٤٧- آقای روح الله حضرت پورطاتپه فرزند محمدعلی کد نامزد ٢٦١

٤٨- آقای محمود حضرتی پر فرزند محمدعلی کد نامزد ٢٦٤

٤٩- آقای سجاد حقیقت افشار فرزند علی کد نامزد ٢٦٦

٦٠- آقای ناصر حمزه فرزند حسن کد نامزد ٢٦٧

٦١- آقای محمدکاظم حمیدی فرزند حسن کد نامزد ٢٦٨

٦٢-آقای علی حیدری بی صفر فرزند چشم علی کد نامزد ٢٧١

٦٣-خانم زهرا حیدری قطورار فرزند حیدر کد نامزد ٢٧٢

٦٤- آقای محمود خدائی بالستانی فرزند فتاح کد نامزد ٢٧٦

٦٦- آقای ابراهیم خدایی فرزند حسین کد نامزد ٢٧٤

٦٦- آقای علی خوش نژاد فرزند محمدحسین کد نامزد ٢٨١

٦٧-آقای اسماعیل خوشحال ششارستان فرزند مختار کد نامزد ٢٧٩

٦٨- آقای بابک خیرزاده فرزند پرویز کد نامزد ٢٨٣

٦٩-آقای فارس دادروان فرزند شمس الدین کد نامزد ٢٨٦

٦٠- آقای اصغر دبیری اقدم فرزند میرزابیک کد نامزد ٢٨٧

٦١- آقای مجتبی دردمه فرزند احمدعلی کد نامزد ٢٨٩

٦٢-خانم آیسان دشتی کمچی فرزند معصوم کد نامزد ٢٩١

٦٣-آقای جواد دل پاک فرزند قنبر کد نامزد ٢٩٢

٦٤- آقای سیدسلمان ذاکر فرزند میرحمداله کد نامزد ٢٩٦

٦٦- آقای مختار ذوالفقارقشونی فرزند ابوالفتح کد نامزد ٢٩٦

٦٦-آقای بهروز رحیم زاده فرزند ابراهیم کد نامزد ٣١٢

٦٧-آقای علیرضا رحیم زاده فرزند کریم کد نامزد ٣١٣

٦٨-آقای ولی رحیم زاده فرزند اسماعیل کد نامزد ٣١٤

٦٩- آقای جعفر رضازاده فرزند محمد کد نامزد ٣١٨

٧٠- خانم کبری رأفت نیا فرزند یزدان شیر کد نامزد ٢٩٧

٧١-آقای محسن زارع قره باغ فرزند علیرضا کد نامزد ٣٢٦

٧٢- آقای اکبر زوار فرزند حیدر کد نامزد ٣٢٨

٧٣- آقای سروش زهری فرزند محمدحسین کد نامزد ٣٢٧

٧٤- آقای وحید سام مهر فرزند علی کد نامزد ٣٤١

٧٦-آقای آرش سام نژاد فرزند علی کد نامزد ٣٤٢

٧٦- آقای محمد سلماسی فرزند حسین کد نامزد ٣٤٦

٧٧-آقای مرتضی سلیمانی گلوجه فرزند نصرت کد نامزد ٣٤٨

٧٨- آقای رضا سیدی یکانی فرزند میرسلمان کد نامزد ٣٦٢

٧٩- آقای خیبر شریفی قازان اعلی فرزند شادعلی کد نامزد ٦٤٧

٨٠-آقای حسین شمسی گمچی فرزند حسن مشهور به شمس کد نامزد ٣٦٨

٨١- آقای رضا شیردل گوروان فرزند محرم کد نامزد ٣٦٩

٨٢-آقای وحید صفری فرزند قدرت کد نامزد ٣٦٦

٨٣- آقای سام صیدی شیروانی فرزند محمدعلی مشهور به حاج سامی کد نامزد ٣٦٩

٨٤- آقای سیفعلی ضربی فرزند قربانعلی کد نامزد ٣٧١

٨٦- آقای علی عادلی فرزند محرم کد نامزد ٣٧٤

٨٦- آقای ایوب عبادی فرزند اسداله کد نامزد ٣٧٦

٨٧- آقای سعید عباس زاده نجار فرزند احمد کد نامزد ٣٧٩

٨٨- آقای محمد عباس پور فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٧٨

٨٩- آقای کیا عباسی فرزند پرویز کد نامزد ٣٨٢

٩٠-آقای محمد عباسی نصیرکندی فرزند صاحبعلی مشهور به شهرام کد نامزد ٦٤٦

٩١- آقای شیرزاد عباسیان آغجه مسجد فرزند احمد کد نامزد ٣٨٤

٩٢-آقای رضا عبدالهی فرزند ابراهیم کد نامزد ٣٨٩

۹۳- خانم پروین عثمانی کارانا فرزند حسین کد نامزد ۳۹۳

۹۴- آقای فرزاد عرب گیچه فرزند مصلح کد نامزد ۳۹۲

۹۵ – آقای جعفر علیزاده فرزند علی کد نامزد ۳۹۷

۹۶ – آقای سالار غفاری باالنجی فرزند احمد کد نامزد ۲۱۸

۹۷ -جعفر غلام پورمتین فرزند جمشید کد نامزد ۲۱۹

۹۸- آقای مهدی فتاحی فرزند آقامعلی کد نامزد ۲۴۲

۹۹ -آقای مهدی فداکارلکی فرزند بابا کد نامزد ۲۴۱

۱۰۰- خانم مریم فیروزفر فرزند عزیز کد نامزد ۲۳۴

۱۰۱- آقای عین اله قاسمیان آفتابه فرزند محمدرشید کد نامزد ۲۳۵

۱۰۲- آقای ایوب قلی زاده خانقاه فرزند علی اصغر کد نامزد ۲۵۲

۱۰۳- آقای توحید قلی زاده سالطه فرزند علی عباس کد نامزد ۲۵۱

۱۰۴- آقای حسین کریمی ثابت فرزند قربانعلی کد نامزد ۲۱۲

۱۰۵- آقای تقی کهوریان فرزند امیرآقا کد نامزد ۲۱۷

۱۰۶- آقای علی گرک بگی مرجانی فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۹

۱۰۷- آقای سیدمهدی لاجوردی فرزند سیدسعید کد نامز-د ۲۷۴

۱۰۸- آقای علیرضا محرابی فرزند یونس کد نامزد ۲۷۲

۱۰۹- آقای سیدجمال الدین محسنی زنوزی فرزند سیدحسن مشهور به دکتر زنوزی کد نامزد ۲۷۵

۱۱۰ – آقای میثم محمدزاده فرزند زلفعلی کد نامزد ۲۷۸

۱۱۱- آقای علی محمدپور فرزند یونس کد نامزد ۲۷۱

۱۱۲- آقای صادق مختاری ایروانلو فرزند علیرضا کد نامزد ۲۸۲

۱۱۳ – خانم فاطمه مصطفی زاده دریک فرزند رستم کد نامزد ۲۸۹

۱۱۴- آقای جعفر مصطفی پورانزلی فرزند رشید کد نامزد ۲۸۷

۱۱۵- آقای موسی معصوم زاده فرزند معصومعلی کد نامزد ۲۹۱

۱۱۱ – آقای مرتضی مقتدائی فرزند ولی کد نامزد ۲۹۴

۱۱۷- آقای علی ملازاده فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۹۳

۱۱۸- آقای حاکم ممکان ممکان فرزند محمود کد نامزد ۲۹۲

۱۱۹ – آقای حسین منصوری فرزند موسی کد نامزد ۵۲۸

۱۲۰- آقای محمدمهدی مهدوی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۹۷

۱۲۱- خانم کبری میدان جوتقلیدآباد فرزند نادعلی کد نامزد ۵۱۳

۱۲۲- خانم سمیه میرمعروفی زیبنده فرزند ناصر کد نامزد ۵۱۲

۱۲۳- خانم رقیه نجف زاده فرزند یعقوبعلی کد نامزد ۵۱۹

۱۲۴- خانم فرشته نجف زاده فرزند عرب کد نامزد ۵۴۱

۱۲۵- آقای علیرضا نجف پور فرزند قربان کد نامزد ۵۱۷

۱۲۶ – آقای علیرضا نجف پور فرزند احمد مشهور به دکتر نجف پور کد نامزد ۵۱۸

۱۲۷- آقای بهنام نصری مقدم فرزند نصیر کد نامزد ۵۴۲

۱۲۸- آقای داود نصیرخواه فرزند باقر کد نامزد ۵۴۵

۱۲۹ – آقای جعفر نصیری فرزند اصغر کد نامزد ۵۴۱

۱۳۰- آقای کریم نصیری فرزند عباس کد نامزد ۵۴۷

۱۳۱- آقای عبدالله نقیان فرزند عزیز کد نامزد ۵۴۹

۱۳۲ – آقای حمید وطن دوست فرزند محمد کد نامزد ۵۳۹

دسته بندی: جامعه برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد