برچسب زده شده با : Identity

رشید احمدرش ۱- واژه هویت (Identity) دو معنای اصلی دارد: اولین معنای آن نشان دهنده« تشابه مطلق» است،معنای دوم آن به مفهوم« تمایز» است. بدین ترتیب، ازیک طرف نشان دهنده شباهت و از طرف دیگرنشان دهنده تفاوت است(جنکینز،۱۳۸۱ :۵). گافمن معتقد است که هویت«تلاش انسان برای بروز تمایز نسبت به دیگران است در حالی که […]