برچسب زده شده با : کنکور

به قلم «لقمان توتونچی» ​​​​​​​پس از برکناری سلسه قجر وروی کار آمدن خاندان پهلوی درایران که هم زمان باآتاترک درترکیه تقریبا درتمام زمینه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی ساختارشکنی صورت گرفت. ساختار شکنی های ذکر شده رابایدعبوراز سنت به مُدرنیسم دانست. در راستای این ساختار شکنی های اجتماعی باید اذعان نمودکه در بسیاری از موارد بنا […]