برچسب زده شده با : واحد مهاباد

اسماعیل نبی زاده اسمعیل نبی زاده، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، به بهانه تودیع هشتمین سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در یادداشت انتقادی زیر به تغییرات بی حساب و کتاب مدیریتی در واحد مهاباد اشاره کرده و می نویسد: اگر تا کنون عکس العملی صورت نگرفته، باید به حساب ادب، نجابت و […]