برچسب زده شده با : هادی محمودی

هادی محمودی سالها پیش در یک دبیرستان، دو نفر بودند که یکی از آن دو بی جهت با دیگری عداوت داشت و آن دو همچنان با همدیگر رابطه چندان خوبی نداشتند… این دو نفر از کودکی با هم آشنا بودند و به یک دبستان و بعد راهنمایی و سپس دبیرستان رفتند و حتی هر روز […]