برچسب زده شده با : سرمایه گذاری

خالد حسین زاده طی چند سال گذشته که هر روزه شاهد تحریم ظالمانه حوزه های از اقتصاد کشور توسط امریکا هستیم، بهره گیری بهینه از ظرفیت های داخلی هر منطقه از کشور می تواند افقی نو را برای برون رفت از این شرایط ترسیم کند. شهرستان بوکان یکی از مناطق بکر در حوزه های مختلف […]