برچسب زده شده با : رضا مرادی

*️رضامرادی پس از انتخابات باصلابت مردم بوکان در سال ۹۸ علی الرغم میل باطنی جریان فتنه بر کُرسی شدن ادب مُکریان (حاج انورحبیب زاده)آرزوی دیرینه مردم منطقه را به شکرانه یزدان مهر برآورده ساخت و در این وادی به مدد، دستان پُرتوان نخبگان این خطه منجمله ادب مُکریان(حاج انورحبیب زاده)روزبه روزشاهدتوسعه روزافزون دیارمُکریان درماورائ استان […]