برچسب زده شده با : خانواده

*منصور ساعی اختلال در ارتباطات انسانی و گفت وگوی بین نسلی فرزندان و والدین در خانواده تحت تأثیر متغیرها و عوامل متخلف درون خانوادگی و برون خانوادگی است. از عوامل درون خانوادگی کاهش گفت وگوی بین والدین و فرزندان، از دست رفتن «مرجعیت فکری و اطلاعاتی و نقش والدگری والدین» و «پیری دیجیتال والدین» است. […]