برچسب زده شده با : خالد حیدری

* خالد حیدری پروردگار مهربان آن زمان که انسان را آفرید، هدیه ای گرانبها چون زمین نیز به او بخشید، آب و باد و خاک و خورشید را امر به سخاوت فرمود، تا رزق و روزی به وفور مهیا گردد، و به آدمی توان باروری و همدم و همراه عطا کرد تا به هر تعداد […]