برچسب زده شده با : تغییرات

لقمان توتونچی ​​​​​​​نیک واقف هستیم که پیش از ورود آریایی ها که ما جملگی مردمان ایران زمین خود را بدان ها که نیایی مابوده اند منتصب مینمایم. در ایران تمدن های پیش دادی در جغارت زنبیل ها در مناطق مختلف خصوصا جنوب غربی ایران(عیلام ها…)زیستِ ودارای تمدن وفرهنگی پیش رو با غنای دینی، مراسمات بخصوص،کشاورزی- […]