برچسب زده شده با : اوکراین

*لقمان توتونچی حکومت اتحادجماهیر شوروی بعد ازحدود ۷۰ سال درسال ۱۹۹۱ فروپاشید و جمهوری‌های آن به کشورهاوحکومتهای مستقل تبدیل شدند.در آن زمان شوروی ابرقدرت شرق منصوب‌ می شد. بعد از فروپاشی، روسیه ابرقدرت باقی ماندولی زرادخانه‌های هسته‌ای شوروی سابق تماماً در خاک روسیه قرار نداشت بلکه تعدادبیشماری اززردخانه هادر سرزمین‌های بلاروس،قزاقستان واوکراین بنانهاده شده بود. […]