برچسب زده شده با : احمد رحمانی

حاج احمد رحمانی ​​​​​​​انتخابات در شهر بوکان با کمترین مشارکت در سطح استان (۳۰درصد) به پایان رسید در میان ۱۰۰نفر کاندیدای محترم ۷نفر به شورای شهر راه یافتند و۹۳نفر توفیق حضور پیدا نکردند بی تردید به باور من در میان این ۹۳ نفر شایستگان زیادی بودند که حضورشان در شورا لازم بود اما موفق به […]