برچسب زده شده با : لقمان توتونچی

به قلم «لقمان توتونچی» ​​​​​​​پس از برکناری سلسه قجر وروی کار آمدن خاندان پهلوی درایران که هم زمان باآتاترک درترکیه تقریبا درتمام زمینه های سیاسی، اجتماعی واقتصادی ساختارشکنی صورت گرفت. ساختار شکنی های ذکر شده رابایدعبوراز سنت به مُدرنیسم دانست. در راستای این ساختار شکنی های اجتماعی باید اذعان نمودکه در بسیاری از موارد بنا […]

*لقمان توتونچی مهمترین واقعیت دنیا امروزی اقتصاداست. بطوریکه زیربنای اقتصاد تمام جهان به هم گره خورده و متصل می‌باشد. ایران؛ تاسیاست خارجه ایران موازی با سیستم نظم نوین جهانی به‌همراه تعادل در روابط با سایر کشورها در منطقه و جهان نباشد آنهم با وضعیت اقتصادی بلفعل ضعیفِ جهان سومی که ایران دارد، براستی هیچکس و […]